Samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben alle scholen van de Stichting Primenius regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te verkrijgen op de website van Passend OnderwijsSchoolspecifieke informatie over het samenwerkingsverband is te vinden in onze schoolgids.

Het onderwijsondersteuningsteam (OOT)

Het ondersteuningsteam richt zich op het versterken van de leerkracht, zodat deze in staat is om passend onderwijs te bieden. In het ondersteuningsteam zitten medewerkers met diverse expertise.

Tot het ondersteuningsteam van de scholen behoren:

- de meerschools intern begeleiders

- de orthopedagogen (en psychologisch pedagogisch assistent)

- deskundigen op het gebied van gedrag, ambulante begeleiding, onderzoek en observatie, co-teaching

- ICT’ers

 

Onderwijsspecialisten

De onderwijsspecialisten staan dicht bij de school en ondersteunen, onderzoeken, adviseren en/of begeleiden de basisschool bij hun vragen over de onderwijsbehoefte van kinderen. Het team bestaat uit meerdere orthopedagogen, ambulant begeleiders en een psychologisch pedagogisch assistent. Dit kan eventueel worden uitgebreid met experts op diverse gebieden. Centraal staat dat de nadruk ligt op dat wat de leerling wél kan in relatie met de bevordering van de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind.

De onderwijsspecialist spreekt de school aan op de eigen kracht en het eigen oplossingsvermogen. Zij gaat daarbij in op het klassenmanagement, de instructiekwaliteit en/of het pedagogisch klimaat in de school. De onderwijsspecialist is goed bekend met de school en betrekt de gehele schoolkwaliteit bij de advisering.

De onderwijsspecialist kan scholen met elkaar in contact brengen om effectieve werkwijzen aan elkaar over te dragen. De onderwijsspecialist heeft inzicht in de best passende plek voor een leerling, en adviseert eventueel een andere (speciale) basisschool. De onderwijsspecialist werkt in de school, maar is niet van de school.

De onderwijsspecialisten zetten zich zowel preventief als curatief in. Minimaal vier keer per jaar komt een specialist bij de MIB-er voor een consultatief overleg.

De onderwijsspecialist ondersteunt de MIB’er bij vragen omtrent leerkrachtbegeleiding en leerlingbegeleiding. Daarnaast worden scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de MIB’ers en de schoolteams.

 

Meerschools intern begeleiders (MIB)

Elke school heeft een MIB-er. De MIB-er heeft geen lesgevende taken en kan op meerdere scholen werkzaam zijn als intern begeleider. De taakinvulling richt zich met name op de ondersteuning van de leerkracht, adviserende rol bij beleidsvorming op het gebied van kwaliteitszorg en is een spil in het netwerk van de externe zorg. De intern begeleider is onderdeel van een netwerk van intern begeleiders. Omdat binnen onze stichting een intern begeleider inzetbaar is op meerdere scholen spreken we van een Meerschools Intern Begeleider (MIB-er). Wie de MIB-er van de school van uw kind is, kunt u lezen in de schoolgids. Het MIB-netwerk draagt bij aan professionalisering van de MIB-er. De groep MIB’ers komt meerdere malen per jaar bij elkaar op initiatief van de MIB-coördinator. Het netwerk heeft een collegiale hulpfunctie (intervisie, consultatie), draagt bij aan professionalisering(scholing) en het netwerk adviseert directies over inrichting en ontwikkeling van adaptief onderwijs. Door de MIB’ers wordt de jaarlijkse zorg- en borgkalender gemaakt, waarin toetsen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, themavergaderingen en klassenconsultaties worden opgenomen.

 

ICT

Iedere school heeft een eigen school-ICT’er die zorg draagt voor de schoolse zaken. Bovenschools zijn er 3 ICT’ers aangesteld voor de overkoepelende zaken, te weten Jeroen Hooijer en Gert Breider voor de onderwijskundige (software) kant en Henk Dekker voor de hardware kant.