Schoolbestuur

Raad van Toezicht
Op grond van de statuten van Stichting Primenius is de Raad van Toezicht belast met het houden van een toezicht is:

  1. Toetsen en bevorderen dat het College van Bestuur het doel van de Stichting doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert;
  2. realiseren van maatschappelijke doelen, die voor de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.

De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.

Samenstelling Raad van Toezicht:

Naam

 

Functie

Mevrouw M.H.M. de Jong

 

Voorzitter

Mevrouw A. van den Bosch

 

Vice-voorzitter

De heer L.M. Dillerop

 

Lid

Mevrouw M.J.G.T. Keurs-Scholte Albers

 

Lid

De heer W. de Vries

 

Lid

 

College van Bestuur (bevoegd gezag)
Het college van Bestuur heeft de volgende samenstelling:

Naam

 

Functie

De heer J.A.C.H. van Meekeren

 

Voorzitter

 

 

Staf en administratieve ondersteuning

Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld:

 

Naam

 

Functie

Mevrouw Y.F. de Bruin

 

Adviseur Personeel en Organisatie

Mevrouw M. Doek

 

Secretaresse bestuurskantoor (a.i)

Mevrouw M.T. Heidema

 

P&O-medewerker

Mevrouw T.A. van der Kraan-Meijer

 

Beleidsadviseur & Communicatie

Functionaris Gegevensbescherming

Mevrouw A.D. Tuin

 

Medewerker Secretariaat

Mevrouw S. Schippers

 

Adviseur Personeel en Organisatie

De algehele administratieve en financiële administratie wordt verzorgd door het Onderwijsbureau te Meppel.

MIB
Binnen de Stichting is de Interne Begeleiding (van de leerkrachten) bovenschools georganiseerd d.m.v. Meerschoolse Interne Begeleiders (MIB-er). De coördinator MIB is Sandra Wolken.

ICT
Iedere school heeft een eigen school-ICT-er die zorg draagt voor de schoolse zaken. Bovenschools zijn er 2 ICT-ers aangesteld voor de overkoepelende zaken, te weten Gert Breider voor de onderwijskundige (software) kant en Henk Dekkervoor de hardware kant.