Leerplicht & verlofregeling

Met ingang van 1-8-1994 is de herziene leerplichtwet van kracht geworden. (WBO art.11).

In welke gevallen kan er door de directie van de school verlof gegeven worden?

A. Verlof voor vakantie; Er kan verlof worden verleend indien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties om op vakantie te gaan. (1x per schooljaar, maximaal 10 dagen). Dit is niet toegestaan tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar. (art. 11: f en art. 13a).

B. Verlof op basis van andere gewichtige omstandigheden. De directie is bevoegd verlof te verlenen op grond van zogenaamde andere gewichtige omstandigheden tot een maximum van 10 dagen per schooljaar. (art. 11: g en art. 14: 1 en 2).

In geval van twijfel vindt er vooroverleg plaats met de leerplichtambtenaar. Indien het verlof wordt verleend voor meer dan 10 schooldagen, beslist de leerplichtambtenaar (art. 14: 3) na overleg met de directeur van de school