Over ons

De basisschool: een stuk van je leven

De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u als ouder/verzorger. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Op deze pagina willen wij u een eerste indruk van onze school geven. Als u meer wilt weten, kunt u altijd langskomen, bellen of mailen.

De school, een plaats voor kinderen
De Kardinaal Alfrinkschool (KAS) ligt in een rustig en groen deel van de wijk Bargeres. De KAS is een katholieke basisschool met respect voor alle gezindten en levensbeschouwingen. We bieden op een opvoedkundig verantwoorde manier onderwijs aan ruim 300 kinderen. De KAS wil een open school zijn waar ouders en kinderen – letterlijk en figuurlijk - onbelemmerd naar binnen kunnen gaan, net als in hun eigen huis. Dit proberen we te bereiken door de bouw en aankleding van de school, door onze omgang met ouders en collega’s en uiteraard met kinderen. Dat laatste, de omgang met kinderen, doen we vanuit een pedagogische houding die gekenmerkt wordt door echtheid, belangstelling voor kinderen en hun leef- en belevingswereld. Het uitgangspunt bij dit alles:

DE SCHOOL IS EEN PLAATS VAN EN VOOR DE KINDEREN, waar natuurlijk wel regels gelden. Basisregelnummer 1: Gebruik je gezonde verstand…..!

De organisatie van de school
Onze school werkt met een onderbouw (groep 1 en 2), een middenbouw (groep 3, 4 en 5) en een bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Er wordt gewerkt volgens het principe van het leerstofjaarklassen systeem. Een systeem, waarbij kinderen in groepen van ongeveer dezelfde leeftijd worden ingedeeld en waar zij werken met leerstof die aan hun leeftijd gekoppeld is. Door veel aandacht voor de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk, kan het zijn dat een kind aangepaste leerstof krijgt, zodat hij of zij zich goed blijft ontwikkelen.

Contacten met de ouders
De contacten met de ouders zijn divers en in 2 groepen onder te verdelen:

Schriftelijk   

 • De schoolgids
 • Een informatiebulletin (aanhangsel van de schoolgids)
 • De wekelijkse nieuwsbrief
 • De schoolkrant (4x per jaar)
 • Het prikbord

Mondeling    

 • Algemene ouderavond
 • Introductie en/of informatieavonden aan het begin van het schooljaar

Persoonlijke gesprekken

 • Telefonische contacten
 • 10-minutengesprekken
 • Informatieavonden: het vervolgonderwijs, schoolkamp, enz.

Digitaal

 • via de website van onze school

Speciale activiteiten
Buiten het gewone lesprogramma om is er een groot aantal andere activiteiten, waar de kinderen in hun schoolloopbaan aan meedoen: sportdag, slagbaltoernooi, voetbaltoernooi, cultuurmenu (het bezoeken van theater, bioscoop, tentoonstellingen, ateliers en kunstuitingen op school), excursies (naar bedrijven), de nationale voorleeswedstrijd, techniek dag op school, schoolfeest (groep 1 en 2) en schoolreisje (groep 3 en 4). Het schoolkamp van de KAS heeft een lange traditie: al ruim 35 jaar gaan de kinderen vanaf groep 5 vier dagen naar Ameland.

Een afspraak
Heeft u na het lezen van deze informatie behoefte om eens met uw kind bij ons op school te komen kijken, maakt u dan gerust een afspraak met Mark Woltman directeur van de Kardinaal Alfrinkschool. Telefoonnummer: 0591-658635. Hij is gaarne bereid u mondeling het een en ander toe te lichten en u door de school rond te leiden.

Missie & Visie

Missie en visie

Missie

Missie van de school In ons onderwijs krijgen kinderen in een warme, veilige omgeving een stevige basis om succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Dat onderwijs wordt gegeven met een katholieke grondslag. Ons gepersonaliseerd onderwijs leidt tot creëren, kritisch denken, probleemoplossend zijn en kunnen samenwerken. Het welbevinden van kinderen staat hierbij voorop.

Visie van de school

Onze visie is gebaseerd op vier pijlers:

Stevige basis vanuit welbevinden

Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind erg belangrijk om tot leren te komen. Kinderen worden gezien. We leren kinderen redzaam te zijn en respectvol weerbaarheid te tonen.

De opvoeding en begeleiding van kinderen is echter een gezamenlijke verantwoording van ouders/verzorgers en school. De school biedt transparante en open communicatie. Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn niveau te ontwikkelen. Bij een stevige basis hoort bij onze school ook dat kinderen goed leren rekenen en de taal toe kunnen passen.

Coöperatief leren

We zetten coöperatief leren in om leerlingen actief te laten deelnemen aan het onderwijsleerproces. Door een actieve rol in te laten nemen bij het ophalen van de voorkennis, de instructie of het verwerken van de leerstof, leren de leerlingen met en van elkaar. Hierdoor begrijpen kinderen de betekenis van de onderwijsleerstof en tevens wordt de betrokkenheid en de basis voor eigenaarschap vergroot.

Bewegen

Hoe jonger iemand met beweging bezig is, hoe meer impact het bewegen heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. Door veel, veelzijdig en gevarieerd bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken en motorisch competent te zijn. Dagelijkse voldoende fysieke activiteit is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Op de Kardinaal Alfrinkschool krijgen alle leerlingen 4 dagen in de week een half uur gym van een vakleerkracht gymnastiek. Deze lessen vinden zowel plaats in de gymzaal, als op het schoolplein.

Lerende organisatie

Onze leerkrachten zijn professionals, die onderwijs op maat kunnen bieden. Om de professionaliteit op het gewenste niveau te houden zitten zij net als de kinderen in een continu leerproces.           

Lees verder »

Identiteit

Historie en identiteit

De Kardinaal Alfrinkschool (KAS) is een katholieke basisschool. Bij het oprichten van de school is heel bewust gekozen om de school de naam te geven van Kardinaal Alfrink. Nog steeds zijn we trots op die naam. Kardinaal Alfrink was voor grote openheid voor oecumene. Vanuit onze katholieke identiteit is levensbeschouwelijke ontwikkeling een vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, de dagstart (met de mogelijkheid tot gebed), kringgesprekken en aandacht voor de sociale omgang. Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven. Daarbij spelen verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. Zo bezoeken we met iedere groep, elk schooljaar een gebedshuis. Dit kan zijn een kerk, synagoog, moskee, etc. De (Bijbel)verhalen vertalen we met de kinderen door naar het leven in onze tijd. Met Trefwoord als methode voor godsdienst/levensbeschouwing vullen we dit in. De feesten uit de katholieke traditie die we vieren krijgen met Trefwoord voorafgaand aan de viering inhoudelijk aandacht. Op onze school ontmoeten leerlingen elkaar echter vanuit verschillende levensbeschouwingen. Wij leren de leerlingen bewust te zijn van deze verschillen en een respectvolle houding te vormen.

Lees verder »