Het team

Het team 2022/2023

Voorschool (2,5 tot 4 jaar)          Juf Amber, juf Inez en juf Ilse

Groep 1/2a                                    Juf Anne-Marie (ma t/m woe) en juf Caroline (do)

Groep 1/2b                                    Juf Angelien (ma t/m do)

Groep 1/2c                                    Juf Annemiek (ma, di en do) juf Caroline (wo)

Groepen 2 (vrijdagochtend)       Juf Angelien en juf Annemiek

Groep 3                                          Juf Margo (ma, di, wo en vrij) juf Esther (do) en juf Cynthia (onderwijsassistent - ma t/m do)

Groep 4                                          Juf Hilde (di t/m vrij) en juf Caroline (ma)

Groep 5a                                        Juf Hermien (ma t/m do) en juf Esther (vrij)

Groep 5/6b                                    Meester Anton (ma t/m vrij) en Meester Nathan (do – om de week)

Groep 6a                                        Juf Inge (ma t/m vrij)

Groep 7a                                        Juf Kimberley (ma t/m vrij)

Groep 7/8b                                    Meester Nathan (ma t/m wo) en juf Kirsten (do en vrij)

Groep 8a                                        Juf Kirsten (ma en di) en juf Marjan (wo t/m vrij)

Vakleerkracht gym                       Meester Sten (ma, di, wo en vrij)

Vakleerkracht muziek                  Juf Karen (do)

Plusklas                                          Juf Karen (ma)

Remedial Teacher                        Juf Dianne (ma t/m wo)

Administratie/bibliotheek          Herma Valke (ma t/m vrij - ochtenden)

Vrijwilliger                                     Elly Platel (vrij)

Directeur                                        Mark Woltman (ma t/m vrij)

Intern Begeleider                         Martine van Breukelen (ma, di en do)