Missie & Visie

Onze missie: "De Kardinaal Alfrinkschool: thuis in schoolwerk".

De school moet een veilige omgeving zijn. Een plaats, waar je jezelf mag zijn, een plek die de warmte van thuis heeft. Openheid en waardering voor elkaar zijn in onze ogen belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een kind. Op school willen wij ervoor zorgen, dat de kinderen zich zodanig ontwikkelen, dat ze zich in de maatschappij kunnen redden.

 

Onze visie:

Het klimaat van de school.

Wij, de leerkrachten van de Kardinaal Alfrinkschool, proberen een zo veilig en vriendelijk mogelijk klimaat te scheppen voor zowel de kinderen, als voor de ouders. Wij willen de kinderen met respect en liefde behandelen. Wij willen een open school zijn waar leerlingen en ouders onbelemmerd naar binnen kunnen gaan, als ware het hun eigen huis. Dit proberen we te bereiken door de bouw en aankleding van de school en door onze omgang met kinderen, ouders en collega’s.

Dit alles met als uitgangspunt: de school is een plaats van en voor de kinderen, waar natuurlijk wel regels gelden.

 

Visie op kind en ontwikkeling.

De visie van de Kardinaal Alfrinkschool is, dat:

- ieder kind uniek is en dat we zijn gevoelsleven en eigenwaarde respecteren;

- we kinderen veiligheid moeten bieden;

- kinderen met elkaar moeten omgaan op basis van gelijkwaardigheid;

- we kinderen creatief moeten leren omgaan met hun eigen mogelijkheden;

- kinderen zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen, op school en voor later;

- we kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam willen maken.

 

Visie op mens en maatschappij.

We vinden, dat:

- onze maatschappij behoefte heeft aan positieve mensen die zich weerbaar opstellen en bereid zijn de schouders onder problemen te zetten;

 - kinderen vanzelfsprekend tolerant en respectvol met anderen dienen om te gaan;

- kinderen een eigen weg moeten kunnen vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt en daar kritisch mee kunnen omgaan;

- kinderen, zonder hun eigenwaarde uit het oog te verliezen, moeten beseffen, dat ze niet alleen op de wereld zijn.

 

Visie op levensbeschouwing en school.

Onze school is een katholieke school, waarbij catechese als vast onderdeel op het lesrooster voorkomt. Wij maken hierbij gebruik van Bijbelse verhalen.

Wij willen met het kind verwonderd zijn om alles wat ons omringt.

We willen kinderen bewustmaken van normen en waarden door hen erover te laten nadenken en hen erover te laten praten vanuit hun eigen ervaringen.

Als school willen we open staan voor mensen (los van geloofsovertuigingen) die achter onze doelstelling willen staan.

 

Visie op vorming, leren en onderwijzen.

We vinden dat:

we onze kinderen zo moeten onderwijzen, dat ze:

- zelfstandig in onze maatschappij kunnen staan en

- kritisch zijn t.a.v. zichzelf en de wereld om zich heen; we in ons onderwijs variatie in leersituaties moeten aanbrengen, omdat we ons bewust zijn

- dat niet alle kinderen op dezelfde manier leren (adaptief onderwijs);

- kinderen hun eigen mogelijkheden moeten kunnen ontplooien;

- het belangrijk is, dat kinderen zich prettig voelen.

 

Visie op de toekomst van de Kardinaal Alfrinkschool.

Als school richten we ons op de ontwikkelingen in de maatschappij en dan met name op dat deel wat consequenties heeft voor alles wat met de school te maken heeft. Vanuit de grondhouding “wat goed is voor de kinderen van school in hun ontwikkeling” pakken we zaken aan om te integreren in ons onderwijs.