Leerlingondersteuning

Speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften: We willen kinderen die zich anders ontwikkelen of gedragen dan verwacht, toch een plaats binnen de school geven door adequate begeleiding en ondersteuning. Onze school is georganiseerd binnen het samenwerkingsverband 22.02 (Emmen/Borger-Odoorn), ten einde integrale leerlingenzorg te kunnen bieden. Om de zorg binnen de school goed te organiseren is er een  meerschools intern begeleider aangesteld (voor 2,5 dag per week). Daar kunnen de leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over hun kind die in de groep problemen ondervindt aangaande gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. Uiteraard is die aandacht en hulp er ook als kinderen wat meer aan kunnen. Daarnaast is er een remedial teacher. De remedial teacher is enkele dagdelen per week vrij geroosterd en wordt met name ingezet voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, die soms ook even buiten de groep moet plaatsvinden. De hoofdtaak van de MIB-er is het coachen van leerkrachten op alle facetten van het onderwijsterrein.  Wanneer de school de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kan geven en hulp van buitenaf nodig heeft, melden wij het probleem aan bij het zorgteam van het samenwerkingsverband, uiteraard in overleg en met toestemming van de ouders. Mocht uiteindelijk blijken, dat wij als school een kind onvoldoende begeleiding kunnen bieden, dan melden we een kind aan bij de Commissie van Advies. Deze commissie bestaat uit deskundigen en heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van (tijdelijke) plaatsing in het speciaal basisonderwijs, middels een toelaatbaarheidsverklaring. Steeds dient in alle gevallen de vraag gesteld te worden: “Wat is het beste voor het kind?