Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Het kind kan zich in twee pedagogische sferen bevinden: in het gezin en op school. Als deze situaties niet op elkaar zijn afgestemd, kan er een onderlinge vervreemding ontstaan, die kan worden verholpen door een intensiever contact tussen ouders en school (educatief partnerschap). Door te participeren in de school, zien ouders hoe de relatie is tussen de onderwijsgevenden en de kinderen. De onderwijsgevenden leren de ouders beter kennen. 

Op de Kardinaal Alfrinkschool is de samenwerking tussen leerkrachten en ouders de laatste jaren steeds verder gegroeid. Op heel veel gebieden werken ouders mee aan een fijne school. Educatief partnerschap is één van de waarborgen van ouders en andere betrokkenen bij de school. School en ouders hebben een collectief doel. Samen bepalen zij op welke wijze de school en de ouders op elkaar worden betrokken. Zij vormen een gemeenschap waarvan alle
leden de doelen over vorming, opvoeding en identiteit delen. De rol die daarin voor ouders met name weggelegd is, ligt op het gebied van kwaliteit van onderwijs, de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit van de school, en niet op beheersmatige aspecten binnen (de leiding) van de school.

Op school vinden we dit concreet terug in de rol van de schooladviescommissie, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad.

Meer informatie over ouderbetrokkenheid is te vinden in onze schoolgids

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor de Kardinaal Alfrinkschool was voor het schooljaar 2018 - 2019 vastgesteld op: € 25,- per kind. Tijdens de algemene ouderavond wordt de bijdrage opnieuw vastgesteld. De bijdrage wordt gebruikt voor o.a.: het Sinterklaasfeest, schoolfeest, kerstfeest, carnaval, sportdagen, excursies. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Voor het schoolkamp (gr. 5 t/m 8) en het schoolreisje (gr. 3 en 4) moet apart betaald worden. De bedragen die u hiervoor moet betalen worden ieder jaar op de algemene ouderavond in oktober vastgesteld.